Cảm Âm Dễ Học

Cảm âm Happy Birthday

Happy birthday to you Đô đô rê đô pha mi Happy birthday to you Đô đô rê đô sol pha Happy birthday happy birthday Đô đô đô la pha mi rê Happy birthday to you La la la pha sol pha