Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Web

Chia Sẻ Code đặt Các dạng Quảng cáo lên blog/website/wordpress bằng Popup

Bạn đang có một trang blog cá nhân, một website xem phim, hay một trang tin tức và bạn đang muốn đặt quảng cáo theo dạng “trá hình” để quảng bá hay kiếm thêm thu nhập bằng code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột, Popup-under hiện sau trình duyệt cho web/blog, Popup mở tab mới khi click vào vị trí ở trên bất kỳ web nào, Popup mở cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình, hay Popup xuất hiện khi click chuột lần đầu tiên lên web/blog. Chúng ta có thể tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 địa chỉ IP

1. Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

Chức năng: Code này có chứ năng khi người dùng click vào bất cứ chỗ nào trên website thì sẽ có cửa sổ mới mở lên với nội dung là các trang web khác!

Hướng dẫn: 

trên website của bạn, tìm đến thẻ: <body> và thay bằng đoạn code bên dưới:

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */ function open_popup() { window.open("https://quỳnh.vn/") window.open("https://quỳnh.vn/") window.open("https://quỳnh.vn") } /* ]]> */
</script>

 

Mặc định của đoạn code trên là người dùng click sẽ có 3 cái cửa sổ mở lên
bạn có thể thay đổi số cửa sổ xuất hiện khi người dùng click thông qua việc thay đổi số lượng các dòng: window.open(“https://quỳnh.vn/”)

2. Code tự động mở Popup hiện sau trình duyệt cho blog/website

Chức năng: Các popup sẽ tự động xuất hiện mà không cần phải đợi độc giả click vào một vị trí bất kỳ trên trang của bạn và Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay phần mềm chặn popup.

Hướng dẫn:
Thêm 1 trong 2 đoạn code sau vào trước thẻ </head>
Đối với WordPress hoặc Blogger: Vào bố cục (Layout) ~> Thêm tiện ích (Add a widget) ~> HTML/Javascript ~> Dán 1 trong 2 đoạn code sau vào.

<script>
function popup() {
var url = "https://kynangso.net/";
window.open(url);
popWin = window.open(page,'popWin');
popWin.blur();
window.focus();
}
popup();
</script>

Hoặc:

<script>
 
//Pop-under window- By JavaScript - Tinet quỳnh.vn
//Credit notice must stay intact for use
//Visit http://javascriptkit.com for this script
 
//specify page to pop-under
var popunder="https://quỳnh.vn/"
 
//specify popunder window features
//set 1 to enable a particular feature, 0 to disable
var winfeatures="width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0"
 
//Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)
//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded
var once_per_session=0
 
///No editing beyond here required/////
 
function get_cookie(Name) {
 var search = Name + "="
 var returnvalue = "";
 if (document.cookie.length > 0) {
  offset = document.cookie.indexOf(search)
  if (offset != -1) { // if cookie exists
   offset += search.length
   // set index of beginning of value
   end = document.cookie.indexOf(";", offset);
   // set index of end of cookie value
   if (end == -1)
     end = document.cookie.length;
   returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
   }
  }
 return returnvalue;
}
 
function loadornot(){
if (get_cookie('popunder')==''){
loadpopunder()
document.cookie="popunder=yes"
}
}
 
function loadpopunder(){
win2=window.open(popunder,"",winfeatures)
win2.blur()
window.focus()
}
 
if (once_per_session==0)
loadpopunder()
else
loadornot()
 
</script>

3. Code Popup mở tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web

Chú ý: Code này khác với code thứ nhất là ở code 1 thì khi click cửa sổ quảng cáo sẽ mở lên, còn ở code này thì khi click thì cửa sổ mới mở lên sẽ là website của bạn, còn cửa sổ cũ thì sẽ chuyển thành quảng cáo, các bạn lưu ý nhé!

Hướng dẫn:
Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>
Đối với WordPress/Blogger: Vào bố cục (Layout) ~> Thêm tiện ích (Add a widget) ~> HTML/Javascript ~> Dán đoạn code sau vào

<script type="text/javascript" language=javascript> 
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var today = new Date();
today.setTime(today.getTime());
var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));
 
document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}
 
function Get_Cookie(name) {
 
var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
var len = start + name.length + 1;
if ((!start) &amp;&amp;
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
return null;
}
if (start == -1) return null;
var end = document.cookie.indexOf(";", len);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}
 
function Delete_Cookie(name, path, domain) {
if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}
 
function popunder() {
 
if (Get_Cookie('cucre') == null) {
Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
var url = "https://quỳnh.vn/";
pop = window.open(url, 'windowcucre');
pop.blur();
 
window.focus();
}}
 
function addEvent(obj, eventName, func) {
if (obj.attachEvent) {
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if (obj.addEventListener) {
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else {
obj["on" + eventName] = func;
}
}
 
addEvent(window, "load", function (e) {
addEvent(document.body, "click", function (e) {
popunder();
});
});
</script>

4. Code Popup mở cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình

Chức năng:
– Xuất hiện 1 lần khi mở trang Web.
– Cửa sổ trang Website được Pop nhỏ ở góc màn hình -> kéo dài thời gian ở lại của Website được Pop.

Hướng dẫn:
Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>
Đối với WordPress/Blogger: Vào bố cục (Layout) ~> Thêm tiện ích (Add a widget) ~> HTML/Javascript ~> Dán đoạn code sau vào
<script>function addEvent(obj,eventName,func){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent("on"+eventName,func);}else if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(eventName,func,true);}else{obj["on"+eventName]=func;}}
addEvent(window,"load",function(e){addEvent(document.body,"click",function(e){var pX;pX=screen.width;if(!pX){pX=document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:document.body.clientWidth;}
if(pX>800){if(document.cookie.indexOf("pnpopup=popactive")==-1){document.cookie='pnpopup=popactive';params='width=50';params+=', height=50';params+=', top=1650, left=1460, resizable=no, scrollbars=yes, location=yes';var w=window.open("https://quỳnh.vn/",'window1',params).blur();window.focus();}}});});</script>

5. Code Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên

Chức năng: – Cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ không còn xuất hiện nữa. Code này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

Hướng dẫn:
Thay thẻ <body> thành đoạn code:

var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var urllist = ['https://kynangso.net/','https://kynangso.net/','https://kynangso.net/'];
var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', height=' + '300';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
}
}
}
/* ]]&gt; */

6. Code Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên

Chức năng: Tương tự như code thứ 5 nhưng ở đây không phải là mở 1 popup mà làm mở nhiều popup nhé!

Hướng dẫn:
Thay thẻ <body> thành đoạn code:


7. Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 địa chỉ IP

Hướng dẫn: Thay thẻ <body>thành đoạn code:

<script>
/* <![CDATA[ */ function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return null;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")} function popunder(){null==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""), pop=window.open("https://quỳnh.vn/","windowcucre"), pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,"load",function(){addEvent(document.body,"click",function(){popunder()})}); /* ]]> */</script>

Hoặc:

function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
  var today = new Date();
  today.setTime(today.getTime());
  var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));
 
  document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}
 
function Get_Cookie(name) {
 
  var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
  var len = start + name.length + 1;
  if ((!start) &amp;&amp;
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
    return null;
  }
  if (start == -1) return null;
  var end = document.cookie.indexOf(";", len);
  if (end == -1) end = document.cookie.length;
  return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}
 
function Delete_Cookie(name, path, domain) {
  if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}
 
function popunder() {
 if (Get_Cookie('cucre') == null) {
   Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
    var url = "https://quỳnh.vn/";
    pop = window.open(url, 'windowcucre');
 pop.blur();
 
    window.focus();
  }
}
 
function addEvent(obj, eventName, func) {
  if (obj.attachEvent) {
    obj.attachEvent("on" + eventName, func);
  }
  else if (obj.addEventListener) {
    obj.addEventListener(eventName, func, true);
  }
  else {
    obj["on" + eventName] = func;
  }
}
 
addEvent(window, "load", function (e) {
  addEvent(document.body, "click", function (e) {
    popunder();
  });
});
  //]]&gt;

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *