Thủ Thuật Wordpress

Hướng dẫn thay tên mặc định khi không đề giá trong woocommerce

Hưỡng dẫn thay tên mặc định khi không viết giá trong woocommerce. Hưỡng dẫn chỉnh giá liên hệ khi không đề giá trong woocommerce. Bạn hãy chèn code bên dưới vào thư mục functions.php Dưới đây là code: add_filter( ‘woocommerce_empty_price_html’, ‘on_empty_price’, PHP_INT_MAX ); function on_empty_price( $price ) { return ‘Giá: Liên hệ’; } hoặc code khác: function lienhe($price) { if(empty($price))…

Tiếp tục đọc