Hưỡng dẫn tùy chỉnh Robots.txt cho Blogspot
Thủ Thuật Blogspot

Hưỡng dẫn tùy chỉnh Robots.txt cho Blogspot

Đầu tiên các bạn vào  Code User-agent: Mediapartners-Google Disallow: User-agent: * Allow: / Allow: /search/label/ Disallow: /*?updated-max=* Allow: *archive.html Allow: / Sitemap: link-blog-của-bạn/sitemap.xml và cuối cùng là chỉnh sủa Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh – Bật thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh