Trang chủ, Danh mục: Số học

Dàn đề chạm 2 số bóng: 05,16,27,38,49 gồm có 36s

Dàn đề chạm 2 số bóng: 05,16,27,38,49 gồm có 36s dùng để đánh trên website. Nhiều người hay đánh đề chạm theo kiểu bóng, nay mình sẽ tập hợp các đề chạm để mọi người vào nhanh

Dàn đề chạm 05 00,05,50,55,01,10,06,60,51,15,56,65,02,20,07,70,52,25,57,75,03,30,08,80,53,35,58,85,04,40,09,90,54,45,59,95
Dàn đề chạm 16 01,10,06,60,51,15,56,65,11,16,61,66,12,21,17,71,62,26,67,76,13,31,18,81,63,36,68,86,14,41,19,91,64,46,69,96
Dàn đề chạm 27 22,27,72,77,23,32,28,82,73,37,78,87,24,42,29,92,74,47,79,97,12,21,17,71,62,26,67,76,02,20,07,70,52,25,57,75
Dàn đề chạm 38 03,30,08,80,53,35,58,85,13,31,18,81,63,36,68,86,23,32,28,82,73,37,78,87,33,38,83,88,34,43,39,93,84,48,89,98
Dàn đề chạm 49 04,40,09,90,54,45,59,95,14,41,19,91,64,46,69,96,24,42,29,92,74,47,79,97,34,43,39,93,84,48,89,98,44,49,94,99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *